خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

شاهد آذرنوش

خانم آذرنوش

از شاگردان استاد داریوش اسحاقی

هم اکنون استاد تمبک بانوان در جهاددانشگاهی هستند

+