خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

زنده یاد شاپور دلشادی

 

نوازنده تار

+