خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

مسعود ابراهیمی

استاد سه تار جهاد دانشگاهی مشهد

پسر عموی منصور نریمان

+