خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

امیر فرهنگ اسکندری

امیرفرهنگ اسکندری متولد ۱۳۶۶- مشهد

آهنگساز، نوازنده بربط و تار

اساتید تار: (پدر) مرحوم علی محمد اسکندری

اساتید بربط: محمد فیروزی – حسن بهروزی نیا – منصور نریمان

سابقه: کسب مقام سوم درجشنواره دانشجویی فرهنگ سال ۸۶ با گروه همایون

آهنگساز و نوازنده بربط گروه برزین

+