خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

امیر حسین اسکندری

امیر حسین اسکندری متولد ۱۳۶۳- مشهد

آهنگساز، نوازنده سه تاروکمانچه

اساتید سه تار: جلال ذوالفنون- بهداد بابایی – مسعود شعاری

اساتیدکمانچه: مرحوم علی محمد اسکندری(پدر)  – اردشیرکامکار

سابقه: کسب مقام سوم درجشنواره دانشجویی فرهنگ سال ۸۶ با گروه همایون

تشکیل و سرپرستی گروه برزین از سال 1389

+