خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

یاسر فاطمی

نوازنده و مدرس نی

استاد : آقای حسن کیانس نژاد

+