خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

امیر گوهریان

 

 

امیر گوهریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیر گوهریان - 1363 مشهد

کارشناسی ارشد معماری

فراگیری تار نزد مازیار شاهی و محمود اسکندری

عضویت در گروه پوردستان (به سرپرستی محسن رستگار)

عضویت در گروه بامداد (به سرپرستی سالار مرتضوی) از سال 1383 تا کنون

+