خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

فرید ایرانی

نوازنده و  مدرس ساز تار  و سه تار

+