خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

علیرضا جواهری

 

علیرضا جواهری

 

                           
 

تدوین و نگارش کتابهای آموزشی برای سنتور و ارکستر ایرانی با عناوین ذیل:
 1. گل آیین (18قطعه برای سنتور از پرویز مشکاتیان) 1376
 2. گل آوا (19 قطعه برای سنتور از پرویز مشکاتیان) 1377
 3. بیست قطعه برای سنتور از پرویز مشکاتیان 1379
 4. سل آیین (10 قطعه برای سنتور از پرویز مشکاتیان)
 5. مجموعه تصانیف پرویز مشکاتیان جلد اول
 6. مجموعه تصانیف پرویز مشکاتیان جلددوم
 7. مجموعه تصانیف پرویز مشکاتیان جلد سوم
 8. مجموعه تصانیف پرویز مشکاتیان جلد چهارم
 9. بیداد دونوازی سنتور از پرویزمشکاتیان
 10.  چکاد (پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی) از پرویز مشکاتیان
 11.  بیداد (پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی) از پرویز مشکاتیان
 12.  رزم مشترک (پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی) از پرویز مشکاتیان
 13. لالۀ بهار (پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی) از پرویز مشکاتیان
 14. محبوب من وطن (پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی) از پرویز مشکاتیان
 15. واژۀ آزادی (پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی) از پرویز مشکاتیان
 16. پیروزی (پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی) از پرویز مشکاتیان
 17. در کوچه باغهای ترنم (مجموعۀ کامل آثار پرویزمشکاتیان)
 18. شعربی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور) جلد اول با همکاری محسن غلامی
 19. شعربی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور) جلد دوم با همکاری محسن غلامی
 20.  شعربی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور) جلد سوم با همکاری محسن غلامی
 21. شعربی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور) جلد چهارم با همکاری محسن غلامی
 22. شعربی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور) جلد پنجم با همکاری محسن غلامی
 23. شعربی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور) جلد ششم با همکاری محسن غلامی
 24. شعربی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور) جلد هفتم با همکاری محسن غلامی
 25. گلچین یک مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور
 26. گلچین دو مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور
 27. گلچین سه مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور
 28. گلچین چهار مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور
 29. گزیده ای از آثار بزرگان موسیقی معاصر ایران زمین برای سنتور جلد اول
 30. گزیده ای از آثار بزرگان موسیقی معاصر ایران زمین برای سنتور جلد دوم
 31. گزیده ای از آثار بزرگان موسیقی معاصر ایران زمین برای سنتور جلد سوم
 32. گزیده ای از آثار بزرگان موسیقی معاصر ایران زمین برای سنتور جلد چهارم
 33. فریاد کویر مجموعه آثار حسن کیانی نژاد برای نی
 34. راز آشکارا (قطعاتی برای سنتور ) از میلاد کیائی

* وبسایت رسمی علیرضا جواهری

+