خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

علی کیانی

نوازنده و مدرس ویلن ایرانی

مدرس آموزشگاههای : ماهور، نوا و مانی و مانا

استاد : اسدالله برقی

+