خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

محمدرضا مشیری

نوازنده تار

اساتید : مرحوم شاهپور دلشادی ، مازیار شاهی

+