خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

رامین متبسم

نوازنده تار

+