خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

محمد صادق نعیمی

نوازنده و مدرس سنتور

دارای مدرک خوشنویسی ممتاز

استاد : رضا درمان

+