خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

سامان نصرتی

نوازنده و مدرس سنتور

استاد : توفان تیموری

+