خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

حسین شاکری

 

حسین شاکری : آواز

اساتید : حمیدرضا نوربخش، آقای شاکری

+