خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

بابک شایق

بابک شایق : نوازنده سنتور

استاد : آقای سعید جلالیان

+