خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

حمید وصالی

حمید وصالی: آواز

 اساتید: شاکری                            

                             ادامه مطلب در آينده نزديک در وبلاگ قرار خواهد گرفت

+