خنیاگران مشهد

معرفی کامل موسیقی و اهالی آن در مشهد

مسعود یکتا

 

 

- مسعود یکتا

 

- شروع آموزش نی نزد پدر از کودکی

- دوره آموزش نی نزد اسناد ذبیحی  1368

- شرکت فعال درچندین دوره جشنواره دانش آموزی حدفاصل سالهای  1371- 1368    

- دوره آموزش تمبک نزد آرش حیدریان  1378

- دوره آموزش نی نزد استاد محمدعلی کیانی نژاد 1379 - 1372

- دوره آموزش نی نزد استاد غیور به توصیه استاد حسن کسایی  1385 - 1379

- بهره گیری از محضر استاد حسن کسایی

- دوره آوازنزذ استاد رضا شاکری  1370

- دوره آواز نزد استاد مرحوم رضوی سروستانی  1378

- دوره تلفیق شعر وموسیقی نزد استاد مرحوم دکتر عمومی 1380

- پیوند شعر وموسیقی نزد استاد حسین دهلوی  1382

- تریس ساز نی درجهاد دانشگاهی مشهد از 1373 تا اکنون

- برگزاری وشرکت در کنسرتهای متعدد در جهاد دانشگاهی مشهد

- برگزاری جلسات پژوهشی و سخنرانی درباره موسیقی ایرانی با موضوعات:

- برسی مکاتب موسیقی ایران

- برسی فرم در موسیقی

- موسیقی سکوت (برسی سکوت در موسیقی)

- تدریس اجرای صحنه درموسیقی در دانشگاه علمی کاربردی مشهد  1386 - 1385

- تالیف چندین جزوه ورساله درباب موسیقی

- حضور در گروه موسیقی ایرانی بامداد مشهد وشرکت در کنسرتهاي  مشهد  آبان 1389 و گرگان 1390

 

 

 

+