شکیب سروش

شکیب سروش

 

متولد 1358 تهران، کارشناس ارشد معماری، مدرس پیانو.

1376      فراگیری سلفژ و مبانی نظری موسیقی و سپس پیانو در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.

1380     ادامة فراگیری مبانی نظری موسیقی و پیانو نزد آقای علی حنانه تا سال 1383 در آموزشگاه

            سرایش. برگزیدة پیانو در دو دورة جشن هنر فرهنگسرا در سالهای1379 و 1381.

1381     تدریس پیانو در فرهنگسرای جهاددانشگاهی مشهد.

1383     تکمیل آموخته های پیانو به صورت خصوصی نزد آقای علی حنانه.

/ 0 نظر / 85 بازدید